นางสาวรัตน์นรี วโรสุขยินดีต้อนรับสู่ รัตน์นรี บลอก ค่ะ

วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2553

 เครื่องประดับที่สวยที่สุดบนเรือนร่าง คือ
- รอยยิ้ม
+ งานที่ทำแล้วพอใจที่สุด คือ
- การช่วยเหลือผู้อื่น
+ ความสุขที่สุด คือ
- การให้
+ อาวุธร้ายแรงที่ต้องระมัดระวัง และเก็บรักษาให้ดีที่สุด คือ
- คำพูดทำร้ายผู้อื่น
+ พลังยิ่งใหญ่ที่สุดที่ทำให้ทุกอย่างสำเร็จ คือ
- ความรัก
+ ความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือ
- การทำร้ายตัวเอง
+ ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดที่จะต้องเอาชนะให้ได้ คือ
- ความกลัว
+ ยานอนหลับที่ให้ผลดีที่สุด คือ
- ความสงบภายในใจ

WEBLOG


สาระสำคัญของเว็บบล็อก

บล็อก (Blog) หรือ เว็บบล็อก (Weblog) เป็นเว็บไซต์สำหรับเขียนบันทึกเล่าเรื่องราวประจำวันเพื่อสื่อสารความรู้สึกนึกคิด มุมมอง ประสบการณ์ ความรู้ และข่าวสาร ในเรื่องที่ผู้เขียนท่านหนึ่งๆ (Blogger) สนใจโดยเฉพาะ ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้ทำให้บล็อกต่างกับเว็บบอร์ด และเนื่องจากความจริงใจและอิสระทางความคิดที่สื่อสารออกไป ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในลักษณะของบุคคลที่หนึ่ง เป็นการบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของผู้เขียนได้เป็นอย่างดี จึงทำให้บล็อคเป็นสื่อที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในนานาประเทศ
27% ของ internet user อ่าน blog
20.1 ล้าน blog (..50)
เพิ่มขึ้น 70,000 blog ทุกวัน
เป็นสิ่งที่ทำให้เว็บ เติบโตเร็วที่สุด ตอนนี้
จุดประสงค์ของการเรียนรู้
เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับเว็บบล็อกและที่มาของเว็บบล็อก
Gotoknow.org
หัวข้อเนื้อหา
1. เว็บบล็อกคืออะไร
2. ลักษณะของเว็บไซต์ที่เป็นบล็อก
3. เกี่ยวกับ GotoKnow.org
เว็บบล็อกคืออะไร
เว็บบล็อก คือการให้บริการอย่างหนึ่งในการใช้งานอินเทอร์เน็ต โดยการให้บริการ
พื้นที่สำหรับการบันทึกสิ่งที่ผู้ใช้งานหรือสมาชิกบล็อกเห็นว่า เป็นประโยชน์ในการบันทึก ทั้งต่อตนเองและต่อสังคม
จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ (http://gotoknow.org/blog/tutorial/3, 2549) ผู้ดูแลเว็บบล็อกGotoKnow.org ได้อธิบายความหมายของบล็อกว่า บล็อก (Blog)หรือ เว็บบล็อก (Weblog) เป็นเว็บไซต์สำหรับเขียนบันทึกเล่าเรื่องราวประจำวันเพื่อสื่อสารความรู้สึกนึกคิด มุมมอง ประสบการณ์ความรู้ และข่าวสารในเรื่องที่ผู้เขียนท่านหนึ่งๆ (Blogger) สนใจโดยเฉพาะ ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้ทำให้บล็อกต่างกับเว็บบอร์ด และเนื่องจากความจริงใจและอิสระทางความคิดที่สื่อสารออกไป ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ใน ลักษณะของบุคคลที่หนึ่ง เป็นการบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของผู้เขียนได้เป็นอย่างดีทีเดียว จึงทำ
ให้บล็อกเป็นสื่อที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในนานาประเทศ
2. ลักษณะของเว็บไซต์ที่เป็นบล็อก สังเกตได้ง่ายๆ จากลักษณะต่างๆ ดังนี้คือ
มีการบันทึกเนื้อหาโดยเจ้าของบล็อกอย่างสม่ำเสมอ
ข้อมูลจะถูกจัดไว้อย่างเป็นระเบียบ คือรายการล่าสุดจะถูกแสดงไว้ด้านบนสุดของเว็บ
เพจ แล้วไล่ลำดับย้อนหลังตามวันเวลาการเขียนไปเรื่อยๆ
มักจะมีการลิงค์ไปหาบล็อกอื่นที่ผู้เขียนสนใจหรือได้เสนอความคิดเห็นโยงต่อจาก
ข้อเขียนที่เขาอ้างถึง ดังนั้น นอกจากบล็อกจะใช้ในการเขียนและเผยแพร่เรื่องราวต่างๆ
แล้ว ก็ยังเป็นแหล่งรวมลิงค์ที่เจ้าของบล็อกนั้นๆ ใช้เป็นฐานเพื่อเสริมต่อความรู้อยู่เป็น
ประจำ ไม่ว่าจะเป็นลิงค์ของบล็อกอื่นๆ หรือลิงค์ของเว็บไซต์ก็ตาม
บันทึกที่เขียนไว้ในบล็อกมักจะมีการแยกแยะเป็นกลุ่มเนื้อหาตามหัวข้อหลักๆ ที่ผู้เขียน
สร้างขึ้น เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้อ่าน ที่สนใจในบันทึกที่มีความสัมพันธ์
กันในใจความหลัก
และเมื่อผู้อ่านได้รับความรู้ต่างๆ จากผู้เขียนบล็อกแล้ว ผู้อ่านมักจะมีการเสนอความ
คิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างกลุ่มผู้อ่านและผู้เขียนบล็อก บล็อกแต่ละบล็อกจะมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เช่น บล็อกที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ บล็อกด้านการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย บล็อกด้านการทำธุรกิจอีคอมเมิร์ส เป็นต้น การสร้างจุดยืนของบล็อกเช่นนี้ และมีการเขียนที่เป็นประจำสม่ำเสมอ จะทำให้บล็อกเป็นที่น่าสนใจติดตามจากผู้อ่านมากมาย__
เกี่ยวกับ GotoKnow.org
ความเป็นมาของ GotoKnow.org จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ (http://gotoknow.org/blog
/tutorial/44448?class=yuimenuitemlabel, 2549)
GotoKnow.org ย่อมาจาก The Gateway of Thailand's Online Knowledge Management
GotoKnow.org เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2548 โดยเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการระบบบล็อกเพื่อการจัดการความรู้สำหรับกลุ่มคนทำงานและชุมชนนักปฏิบัติ (community of practice) ของประเทศไทย และมีบทบาทในการเป็นขุมความรู้รวมของไทย อีกทั้งยังเป็นพื้นที่เสมือนให้สมาชิกสาขาอาชีพต่างๆ มารวมตัวกันเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ลงในระบบบล็อก
สำหรับการบริหารจัดการ GotoKnow.org นั้น ในช่วง 3 ปีแรกของการดำเนินงานได้รับการสนับสนุนงบประมาณในพัฒนาระบบและบริหารจัดการจากสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม(สคส.) อีกทั้งในช่วงก่อนหมดทุนในปีที่ 3 ได้มีการรับเงินบริจาคจากสมาชิก GotoKnow.org เพื่อสมทบทุน "กองทุนเพื่อการบริหารจัดการ GotoKnow.org / Learners.in.th" ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนเงิน 157,422.15บาท และ ปัจจุบัน GotoKnow.org ได้รับการสนับสนุนหลักจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งเป็นทุนสนับสนุนในการพัฒนาระบบและบริหารจัดการเป็นระยะเวลา 3 ปี
วัตถุประสงค์ของ GotoKnow.org
ส่งเสริม "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้" ซึ่งเป็นกิจกรรมด้านการจัดการความรู้ ด้วยการใช้งานเว็บ
ล็อก (weblog) สู่การเสริมสร้างให้ "คนไทยมีสุขภาวะที่ยั่งยืน" หมายถึง คนไทยมีความสุขสี่ด้าน ได้แก่  กาย จิต สังคม และปัญญา
จัดเตรียมพื้นที่เสมือนและเครื่องมือสำหรับ "ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of practice)"เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มคนทำงานในสาขาอาชีพต่างๆ
สนับสนุนการเขียนเรื่องเล่าเร้าพลัง (storytelling) จากประสบการณ์และการเรียนรู้ของ
ผู้เขียนเอง เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้อ่านได้นำไปประยุกต์ใช้หรือจุดประกายความคิดเพื่อให้ต่อยอดความรู้ในกิจกรรมการทำงานและกิจกรรมอื่นๆ ของผู้อ่านต่อไป
สนับสนุนการให้เกียรติแก่เจ้าของความรู้โดยไม่สนับสนุนการละเมิดลิขสิทธิ์งานเขียน ภาพ
เสียง และสื่อมัตติมีเดีย โดยทุกวิธี ไม่ว่าจะเป็นการนำบันทึก ภาพ เสียง และสื่อมัลติมีเดียใน GotoKnowไปเขียนหรือนำเสนอที่อื่นโดยอ้างว่าเป็นของตนเอง หรือการนำบทความหรือข้อความ ภาพ เสียง และสื่อมัตติมีเดียจากที่อื่นมาเขียนใน GotoKnow โดยอ้างว่าเป็นผู้เขียนเองก็ตาม การกระทำเหล่านี้เรียกว่าเป็น "การโจรกรรมทางวรรณกรรม"(Plagiarism)
การพัฒนา GotoKnow.org
GotoKnow.org ได้ติดตั้งซอฟต์แวร์ที่มีชื่อว่า KnowledgeVolution ซึ่งเป็นระบบการจัดการความรู้ระดับองค์กร (Open-Source Web-Based Enterprise Knowledge Management System) ชิ้นแรก
ของประเทศไทย ที่พัฒนาโดยทีมงาน UsableLabs และโดยเริ่มแรกของการพัฒนานั้น ได้รับการสนับสนุนหลักจาก มูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) สถาบันกองทุนวิจัยแห่งชาติ (สกว.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
KnowledgeVolution เป็นซอฟแวร์ที่พัฒนาในรูปแบบเผยแพร่รหัสต้นฉบับ (Source Code)หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า open-source ให้ผู้ที่สนใจไม่ว่าจะเป็นองค์กรใดๆ สามารถนำไปติดตั้งใช้งาน
ทั้งในเครือข่ายแบบ Intranet หรือ Internet โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ได้ที่ http://KnowledgeVolution.org

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

แนะนำตนเองสวัดดีค่ะ  ดิฉันนางสาวรัตน์นรี  วโรสุข 
ป.บัณฑิตบริหารการศึกษา  รหัส 5346701016 
ครูน้อย  สอนวิชาภาษาอังกฤษ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช


ชื่อเดิม  ชาวาลี  วิรตีปาปา  งงใช่ไม๊คะ   เพิ่งเปลี่ยนชื่อค่ะ 
 เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณ
ตอนนี้  อายุ38 ขวบแล้วค่ะ  เป็นคนภูมิลำเนาโคราช  
มาโตที่นครศรีธรรมราช  เรียนที่นครศรีธรรมราชทำงานที่นครศรีธรรมราช


คติธรรม ในชีวิต  :" เรายิ่งใหญ่ได้ ถ้าใจเชื่อ "
ปรัชญาในชีวิต :  จะเอาอะไรหนักหนา อย่ารังแกกันนักเลย  สรรพสิ่งในโลกล้วนล้มหายตายจาก  อย่าเบียดบังซึ่งกันและกันเลย  จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลย อย่าได้เบียดเบียนชีวิตกันเลย    ปลงซะบ้าง  ตายไปก็เอาอะไรติดตัวไปไม่ได้  อยู่ให้มีความสุขเถิด  มีเมตตากันบ้าง  โลกจะได้น่าอยู่ ไม่ได้เครียดนะคะ แต่อยากให้โลกนี้มีความรัก  โลกจะได้น่าอยู่