นางสาวรัตน์นรี วโรสุขยินดีต้อนรับสู่ รัตน์นรี บลอก ค่ะ

วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2553

WEBLOG


สาระสำคัญของเว็บบล็อก

บล็อก (Blog) หรือ เว็บบล็อก (Weblog) เป็นเว็บไซต์สำหรับเขียนบันทึกเล่าเรื่องราวประจำวันเพื่อสื่อสารความรู้สึกนึกคิด มุมมอง ประสบการณ์ ความรู้ และข่าวสาร ในเรื่องที่ผู้เขียนท่านหนึ่งๆ (Blogger) สนใจโดยเฉพาะ ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้ทำให้บล็อกต่างกับเว็บบอร์ด และเนื่องจากความจริงใจและอิสระทางความคิดที่สื่อสารออกไป ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในลักษณะของบุคคลที่หนึ่ง เป็นการบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของผู้เขียนได้เป็นอย่างดี จึงทำให้บล็อคเป็นสื่อที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในนานาประเทศ
27% ของ internet user อ่าน blog
20.1 ล้าน blog (..50)
เพิ่มขึ้น 70,000 blog ทุกวัน
เป็นสิ่งที่ทำให้เว็บ เติบโตเร็วที่สุด ตอนนี้
จุดประสงค์ของการเรียนรู้
เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับเว็บบล็อกและที่มาของเว็บบล็อก
Gotoknow.org
หัวข้อเนื้อหา
1. เว็บบล็อกคืออะไร
2. ลักษณะของเว็บไซต์ที่เป็นบล็อก
3. เกี่ยวกับ GotoKnow.org
เว็บบล็อกคืออะไร
เว็บบล็อก คือการให้บริการอย่างหนึ่งในการใช้งานอินเทอร์เน็ต โดยการให้บริการ
พื้นที่สำหรับการบันทึกสิ่งที่ผู้ใช้งานหรือสมาชิกบล็อกเห็นว่า เป็นประโยชน์ในการบันทึก ทั้งต่อตนเองและต่อสังคม
จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ (http://gotoknow.org/blog/tutorial/3, 2549) ผู้ดูแลเว็บบล็อกGotoKnow.org ได้อธิบายความหมายของบล็อกว่า บล็อก (Blog)หรือ เว็บบล็อก (Weblog) เป็นเว็บไซต์สำหรับเขียนบันทึกเล่าเรื่องราวประจำวันเพื่อสื่อสารความรู้สึกนึกคิด มุมมอง ประสบการณ์ความรู้ และข่าวสารในเรื่องที่ผู้เขียนท่านหนึ่งๆ (Blogger) สนใจโดยเฉพาะ ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้ทำให้บล็อกต่างกับเว็บบอร์ด และเนื่องจากความจริงใจและอิสระทางความคิดที่สื่อสารออกไป ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ใน ลักษณะของบุคคลที่หนึ่ง เป็นการบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของผู้เขียนได้เป็นอย่างดีทีเดียว จึงทำ
ให้บล็อกเป็นสื่อที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในนานาประเทศ
2. ลักษณะของเว็บไซต์ที่เป็นบล็อก สังเกตได้ง่ายๆ จากลักษณะต่างๆ ดังนี้คือ
มีการบันทึกเนื้อหาโดยเจ้าของบล็อกอย่างสม่ำเสมอ
ข้อมูลจะถูกจัดไว้อย่างเป็นระเบียบ คือรายการล่าสุดจะถูกแสดงไว้ด้านบนสุดของเว็บ
เพจ แล้วไล่ลำดับย้อนหลังตามวันเวลาการเขียนไปเรื่อยๆ
มักจะมีการลิงค์ไปหาบล็อกอื่นที่ผู้เขียนสนใจหรือได้เสนอความคิดเห็นโยงต่อจาก
ข้อเขียนที่เขาอ้างถึง ดังนั้น นอกจากบล็อกจะใช้ในการเขียนและเผยแพร่เรื่องราวต่างๆ
แล้ว ก็ยังเป็นแหล่งรวมลิงค์ที่เจ้าของบล็อกนั้นๆ ใช้เป็นฐานเพื่อเสริมต่อความรู้อยู่เป็น
ประจำ ไม่ว่าจะเป็นลิงค์ของบล็อกอื่นๆ หรือลิงค์ของเว็บไซต์ก็ตาม
บันทึกที่เขียนไว้ในบล็อกมักจะมีการแยกแยะเป็นกลุ่มเนื้อหาตามหัวข้อหลักๆ ที่ผู้เขียน
สร้างขึ้น เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้อ่าน ที่สนใจในบันทึกที่มีความสัมพันธ์
กันในใจความหลัก
และเมื่อผู้อ่านได้รับความรู้ต่างๆ จากผู้เขียนบล็อกแล้ว ผู้อ่านมักจะมีการเสนอความ
คิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างกลุ่มผู้อ่านและผู้เขียนบล็อก บล็อกแต่ละบล็อกจะมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เช่น บล็อกที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ บล็อกด้านการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย บล็อกด้านการทำธุรกิจอีคอมเมิร์ส เป็นต้น การสร้างจุดยืนของบล็อกเช่นนี้ และมีการเขียนที่เป็นประจำสม่ำเสมอ จะทำให้บล็อกเป็นที่น่าสนใจติดตามจากผู้อ่านมากมาย__
เกี่ยวกับ GotoKnow.org
ความเป็นมาของ GotoKnow.org จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ (http://gotoknow.org/blog
/tutorial/44448?class=yuimenuitemlabel, 2549)
GotoKnow.org ย่อมาจาก The Gateway of Thailand's Online Knowledge Management
GotoKnow.org เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2548 โดยเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการระบบบล็อกเพื่อการจัดการความรู้สำหรับกลุ่มคนทำงานและชุมชนนักปฏิบัติ (community of practice) ของประเทศไทย และมีบทบาทในการเป็นขุมความรู้รวมของไทย อีกทั้งยังเป็นพื้นที่เสมือนให้สมาชิกสาขาอาชีพต่างๆ มารวมตัวกันเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ลงในระบบบล็อก
สำหรับการบริหารจัดการ GotoKnow.org นั้น ในช่วง 3 ปีแรกของการดำเนินงานได้รับการสนับสนุนงบประมาณในพัฒนาระบบและบริหารจัดการจากสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม(สคส.) อีกทั้งในช่วงก่อนหมดทุนในปีที่ 3 ได้มีการรับเงินบริจาคจากสมาชิก GotoKnow.org เพื่อสมทบทุน "กองทุนเพื่อการบริหารจัดการ GotoKnow.org / Learners.in.th" ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนเงิน 157,422.15บาท และ ปัจจุบัน GotoKnow.org ได้รับการสนับสนุนหลักจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งเป็นทุนสนับสนุนในการพัฒนาระบบและบริหารจัดการเป็นระยะเวลา 3 ปี
วัตถุประสงค์ของ GotoKnow.org
ส่งเสริม "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้" ซึ่งเป็นกิจกรรมด้านการจัดการความรู้ ด้วยการใช้งานเว็บ
ล็อก (weblog) สู่การเสริมสร้างให้ "คนไทยมีสุขภาวะที่ยั่งยืน" หมายถึง คนไทยมีความสุขสี่ด้าน ได้แก่  กาย จิต สังคม และปัญญา
จัดเตรียมพื้นที่เสมือนและเครื่องมือสำหรับ "ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of practice)"เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มคนทำงานในสาขาอาชีพต่างๆ
สนับสนุนการเขียนเรื่องเล่าเร้าพลัง (storytelling) จากประสบการณ์และการเรียนรู้ของ
ผู้เขียนเอง เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้อ่านได้นำไปประยุกต์ใช้หรือจุดประกายความคิดเพื่อให้ต่อยอดความรู้ในกิจกรรมการทำงานและกิจกรรมอื่นๆ ของผู้อ่านต่อไป
สนับสนุนการให้เกียรติแก่เจ้าของความรู้โดยไม่สนับสนุนการละเมิดลิขสิทธิ์งานเขียน ภาพ
เสียง และสื่อมัตติมีเดีย โดยทุกวิธี ไม่ว่าจะเป็นการนำบันทึก ภาพ เสียง และสื่อมัลติมีเดียใน GotoKnowไปเขียนหรือนำเสนอที่อื่นโดยอ้างว่าเป็นของตนเอง หรือการนำบทความหรือข้อความ ภาพ เสียง และสื่อมัตติมีเดียจากที่อื่นมาเขียนใน GotoKnow โดยอ้างว่าเป็นผู้เขียนเองก็ตาม การกระทำเหล่านี้เรียกว่าเป็น "การโจรกรรมทางวรรณกรรม"(Plagiarism)
การพัฒนา GotoKnow.org
GotoKnow.org ได้ติดตั้งซอฟต์แวร์ที่มีชื่อว่า KnowledgeVolution ซึ่งเป็นระบบการจัดการความรู้ระดับองค์กร (Open-Source Web-Based Enterprise Knowledge Management System) ชิ้นแรก
ของประเทศไทย ที่พัฒนาโดยทีมงาน UsableLabs และโดยเริ่มแรกของการพัฒนานั้น ได้รับการสนับสนุนหลักจาก มูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) สถาบันกองทุนวิจัยแห่งชาติ (สกว.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
KnowledgeVolution เป็นซอฟแวร์ที่พัฒนาในรูปแบบเผยแพร่รหัสต้นฉบับ (Source Code)หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า open-source ให้ผู้ที่สนใจไม่ว่าจะเป็นองค์กรใดๆ สามารถนำไปติดตั้งใช้งาน
ทั้งในเครือข่ายแบบ Intranet หรือ Internet โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ได้ที่ http://KnowledgeVolution.org

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น